AVÍS LEGAL

Identificació de l’entitat prestadora dels serveis de la societat de la informació:

Raó social: Restaurant Mas Nou 1895

Domicili Social: Carretera Palamós km 1 – 17461 Campdorà – GIRONA (Spain)

NIF: 40198767B

Telèfon: (+34) 972 217 043

e-Mail: restaurantmasnou.1895@gmail.com

Objecte

Restaurant Mas Nou 1895 posa a disposició dels usuaris el present document a fi de donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic; al Reglament europeu 2016/679, relatiu a la Protecció de les Persones Físiques pel que fa a al Tractament de Dades Personals i a la lliure circulació d’aquestes; i la resta de normativa aplicable en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a les condicions d’ús de la mateixa.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix la condició d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

Restaurant Mas Nou 1895 es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisos o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com suficient la publicació en el lloc web.

Responsabilitat

Restaurant Mas Nou 1895 declina qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, quan aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquesta.

És possible que des de llocs web de tercers es redirigeixi a l’usuari a continguts d’aquest lloc web. Atès que Restaurant Mas Nou 1895 no pot garantir sempre el control dels continguts introduïts per tercers en els seus llocs web, aquesta no assumeix cap tipus de responsabilitat o obligació respecte a aquests continguts.

Restaurant Mas Nou 1895 manifesta que, si s’escau, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest contingut i posant-ho en coneixement de les autoritats competents.

Restaurant Mas Nou 1895 no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de Restaurant Mas Nou 1895. No obstant això, i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Correu Electrònic, Restaurant Mas Nou 1895 es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i es compromet a col·laborar de forma activa en la retirada o, si cas, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a Restaurant Mas Nou 1895.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores a el dia. No obstant, Restaurant Mas Nou 1895 no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Propietat Intel·lectual

El lloc web, incloent -a títol enunciatiu, però no limitador- la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat de Restaurant Mas Nou 1895 o, si no, aquesta disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors o propietaris. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització dels continguts d’aquest lloc web, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de Restaurant Mas Nou 1895. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de Restaurant Mas Nou 1895 serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a Restaurant Mas Nou 1895 i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests.

Restaurant Mas Nou 1895, expressament, NO AUTORITZA a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de Restaurant Mas Nou 1895.

Restaurant Mas Nou 1895 reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna de Restaurant Mas Nou 1895 sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part de aquest.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant el següent correu electrònic: restaurantmasnou.1895@gmail.com

Llei aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de GIRONA.